ДГ "Слънчев ден"
Детска градина в град Шивачево

Проекти

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

 

ПРОЕКТ: Схема ,,Училищен плод и Училищно мляко" - подобряване на хранителните навици на децата за здравословно хранене.

ПРОЕКТ: ПМС№ 46/ 19.03.2020 г. - подобряване здравословното състояние и физическата дееспособност на децата чрез ежедневен спорт и туризъм.

ПРОЕКТ:  BG05M2OP001-5.001-0001 ,, Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" - допълнително обучение на деца от уязвими групи по български език и литература. Работа с родители.

ПРОЕКТ: BG05M2OP001-3.005-0004 ,,Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" - допълнително обучение на деца от уязвими групи по български език и литература.

ПРОЕКТ: BG05M20P001-2.010-0001 ,,Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелегентен растеж" - участие в обучения, процедури за придобиване на професионално - квалификационна степен ( ПКС).

ПРОЕКТ: ,, Информационни и комуникационни технологии ( ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" - обучение чрез ИКТ за организиране и провеждане на образователния процес в съвременни условия.

ПРОЕКТ: МОСВ и ПУДООС. ,,Обичам природата - и аз участвам" - формиране действени знания, екологични убеждения и ново отновение на децата към природната среда чрез обучение, труд, спорт и игра.

ПРОЕКТ:  Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда, модул ,, Площадки за обучение по БДП" - изграждане модели на поведение на пътя, основани на знания, умения и отношения.