ДГ "Слънчев ден"
Детска градина в град Шивачево

Екип

 

 

Възпитателно -образователния процес е резултат от усилията на целия екип на Детска градина ,,Слънчев ден", съобразен със съвременните изискванния, с очакванията на родителите и с интересите на децата. Екип от опитни, интелигентни, амбициозни и енергични служители, посветили се на децата, за да открият и развият таланта и способностите на всяко едно от тях.

Високото образование и добрата квалификация на педагогическитге специалисти са добра инвестиция за постигане на добри педагогически резултати с децата при реализиране на различни цели и задачи за осъествяване на качесттвен образователен процес.

Всички служители на длъжност ,,Помощник - възпитател" са със поддържаща професионална квалификация, отговаряща на длъжността, които ефективно подпомагат педагогическата дейност на учителите с децата, родителите и обществеността.

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

 

Директор на ДГ ,,Слънчев ден" - Иванка Иванова Иванова

                                                                                    Магистър: ПУП

                                                                                    Професионално - квалификационна степен: Първа

СТАРШИ УЧИТЕЛИ

 

1. Иринка Боева Тодорова

   Магистър: ПУП

   Професионално-квалификационна степен: Втора

 

2. Ирина Костадинова Михова

    Магистър: ПУП

    Професионално-квалификационна степен: Втора

 

3. Анета Станчева Стефанова

    Магистър: ПНУП

    Професионално-квалификационна степен: Трета

 

4. Валентина Василева Николова

    Бакалавър: ПУП

    Професионално-квалификационна степен: Пета

 

УЧИТЕЛИ

 

1. Цонка Георгиева Узунова - Атанасова

    Магистър: ПНУП

    Професионално-квалификационна степен: Четвърта

 

2. Мария Ангелова Иванова

    Магистър: ПНУП

 

3. Татяна Кирова Георгиева

    Магистър: ПНУП

 

4. Жени Димитрова Иванова

    Магистър: ПНУП

    Професионално-квалификационна степен: Пета

 

5. Илияна Илиева Данчева

    Магистър: ПНУП

    Професионално-квалификационна степен: Пета

 

6. Милена Драгомирова Петрова

    Бакалавър: ПНУП

    Професионално-квалификационна степен: Четвърта

 

7. Лиляна Атанасова Динева

    Бакалавър: ПНУП

    Професионално-квалификационна степен: Четвърта

 

8. Евгения Стоилова Стоянова

    Бакалавър: ПНУП 

 

9. Маринела Петрова Михова

    Бакалавър: ПНУП

    

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

 

1. Валентина Иванова Димитрова - Помощник възпитател

2. Веселина Атанасова Топалова - Помощник възпитател

3. Кина Стамова Азманова - Помощник възпитател

4. Николинка Данева Миланова - Помощник възпитател

5. Стефка Димитрова Атанасова - Помощник възпитател

6. Янка Иванова Кадирева - Помощник възпитател

7. Катя Михова Топалова - Помощник възпитател

8. Мария Илиева Чучулигова - Шишкова - Помощник възпитател

9. Петя Христова Лази - Работник кухня

10. Дойка Георгиева Кадирева - Помощник готвач

11. Иванка Атанасова Петкова - Главен готвач

12. Стефка Иванова Дукова - Иванова - Образователен медиатор

13. Славка Иванова Савова - ЗАС

14. Мария Недкова Алексиева - Медицинска сестра

15. Емил Петров Атанасов - Работник поддръжка

 

Основният стремеж на целия екип е утвърждаване на детската градина като конкурентноспособна детска градина, формираща у децата национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.