ДГ "Слънчев ден"
Детска градина в град Шивачево

Мисия и визия

Мисия на детската градина:

   Мисията, която ДГ ,,Слънчев ден" изпълнява е да осигури цялостно развитие на детето, изпълнение на ДОС за предучилищно образование, запазвайки ценността на детството и осигурявайки приемствеността в подготовката за училище. Политиката на детската градина като институция в системата на предучилищното и училищното образование е да поддържа съпоставима европейските измерения образователна система, която да бъде решаващ фактор за изграждане на обществото на знанието. Осигуряване среда за учене, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на децата, както и възможностите за опазване на психическото и физическото им здраве. Стимулиране развитието на децата и творческите им заложби чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи. Използване на съвременни информационни технологии в обучението, показване и усъвършенстване нови модели на взаимоотношения и поведение. Успешно се работи за интегрирането на деца със СОП; създаваме условия за успешна работа в мултикултурна среда. Усвояване на система от знания, норми, ценности, които ще бъдат необходими за преминаване на детето към училищното образование, за да бъде успешен човек и добър гражданин . Създаване на благоприятна позитивна и разнообразна среда за детското развитие, което да мотивира учителите да реализират в най - висока степен уменията си. Стимулиране развитието на децата и пълноценната им подготовка за училище, съобразно държавната политика на предучилищното образование, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи. Формиране на личности със социално поведение в съответствие с потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия.

 

Визия на детската градина:

   Детска градина ,,Слънчев ден" е уютно, спокойно и сигурно място, в което децата се отглеждат, възпитават, социализират и обучават с много обич, внимание, топлина и разбиране. Зачитат се детските интереси в среда близка до семейната, с индивидуален подход към всяко дете, спрямо възрастовите, личностните особености, характер и качества. Детето и детството винаги са стояли на вниманието ни като първостепенна грижа за бъдещето. Детската ни градина се стреми да отговвори на обществените потребности за цялостното формиране и развитие на детето, с помощта на семейството и всички предучилищни институции. Формиране на личности със социално поведение в съответствие с с потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия . Деца образовани, компетентни, щастливи деца, знаещи и можещи, деца с култура и ценности полезни за тях и обществото. Стремим се да изградим оптимална среда за развитието на интересите и способностите на децата и висок стандарт на грижа за всяко дете. Любимо място за децата с пространства за игра, познание и общуване. Чрез прилагане на иновативни средства за възпитание, обучение на децата, екипно с учители и родители за постигане на максимален възпитателен и образователен ефект. Интеграция и социализация на децата чрез средствата на играта, творческите изяви и отношение към детето към социална личност изискваща любов, внимание и индивидуален подход. Конкурентно способна детска градина, която има основна цел да осигури щастливо детство на всяко дете. С повишаване качеството и повишаване доверието към детската градина тя се е превърнала в привлекателно място за развитие на личността на детето, център на образователна, културна и социална дейност.