ДГ "Слънчев ден"
Детска градина в град Шивачево

Трета - разновъзрастова група "Бухалче"

 

УЧИТЕЛИ:

1. Цонка Георгиева Узунова - Атанасова - учител

2. Мария Ангелова Иванова - учител

 

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ

1. Николинка Данева Миланова

2