ДГ "Слънчев ден"
Детска градина в град Шивачево

Първа - разновъзрастова група "Бърборино"

 

УЧИТЕЛИ:

1. Иринка Боева Тодорова - старши учител

2. Валентина Василева Николова - старши учител

 

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ

1. Кина Стамова Азманова